POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

W związku z obowiązkiem informacyjnym informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli
ICP Agencja interaktywna Marcin Majchrzak, 95-200 Pabianice, ul. Podgórna 8. NIP 732 190 97 81, REGON 473090672 („ADO”).

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

Zgodnie z RODO, posiadasz następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

    • Możecie Państwo zażądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, jak również ich kopii.
    • Macie Państwo prawo do sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub nieprawdziwe.
    • Możecie Państwo zażądać usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), o ile przetwarzanie danych nie jest wymagane do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
    • Macie Państwo możliwość ograniczenia przetwarzania danych.
    • Możecie Państwo przenieść swoje dane, jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Zgodnie z RODO, Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, jeżeli podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), chociaż specyficzne przepisy mogą wykluczyć możliwość skorzystania z tego prawa.
Na podstawie RODO Macie także prawo do złożenia skargi do polskiego organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się przy ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony.
Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy, w tym także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np. wystawienia faktury, w celach marketingowych lub w celach potwierdzonych wyrażoną odrębnie przez Państwa zgodą. Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Państwu ofert produktów i usług dostępnych w naszej firmie (przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili, komunikatorów, serwisów społecznościowych)
Przetwarzamy następujące kategorie danych:
1. Dane kontaktowe: w tym imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane w danej firmie;
2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi/dostawy towaru i wystawienia faktury w tym nazwa firmy, NIP, REGON;
3. Dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
4. Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług.
5. Dane zbieramy za pośrednictwem formularzy umieszczonych na naszych stronach internetowych oraz ogólnodostępnych źródeł internetowych. Nasi Klienci udzielają informacji o swoich danych również podczas zawierania transakcji oraz kontaktów handlowych.
6. Dane mogą być udostępniane producentom zakupionych przez Państwa usług lub towarów, w celu prawidłowej realizacji usług, dostawy towaru lub na podstawie odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody.
7. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jeżeli wymaga tego realizacja transakcji, w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
– W przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody będą one przetwarzane do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego.
– W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania celu biznesowego. Przechowujemy także dane w szczególności przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.
9. Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 (RODO)
10. Mają Państwo pełną swobodę dotyczącą udostępniania swoich danych i wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagamy podania danych niezbędnych do zawarcia umowy zawartych w formularzu umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania ofert marketingowych, uczestniczenia np. w akcjach promocyjnych.
11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być także świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli z ADO. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Nasze skrzynki pocztowe obsługiwane są przez firmę Home.pl.

Kontakt telefoniczny

Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać nam w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi formularzy, strony WWW oraz obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google, Facebook (analityka, reklama i rozliczanie efektów).
Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies. Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.
Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnerów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.

Kontakt z nami (Administrator Danych Osobowych, ADO)

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@icp.info.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.